Муниципальный район Пий-Хемский кожуун Республики Тыва

Новости

Малчын коданнарже унуушкуннер уламчылавышаан

от 06.01.2020
Малчын коданнарже унуушкуннер уламчылавышаан
Малчын коданнарже унуушкуннер уламчылавышаан.

Бии-Хем кожуун чагыргазының үндүрген айтыышкыны езугаар кожууннуң сумуларында аалдарче унуушкуннер болуп турар.

Богун, январьнын 4- те кожуун чагыргазының социал-политика талазы-биле оралакчызы Ч.С.Монгуштун удуртулгазы-биле ажылчын бөлүк Аржаан, Чкаловка аалдарын кезип, үнүүшкүннү кылганнар.

Мындыг унуушкуннер малчыннарның кыштаглаашкыны канчаар эртип турарын, оларның чедиишкиннерин, чидиг айтырыгларын, күзээшкиннерин билип алырынга дузалажып турар.

Бөлүк Аржаан сумузунуң "Аныяк өг-бүлеге кыштаг" төлевилелиниң киржикчилерин болгаш арат коданнарын кезип, Соок-Ирей Чаа-Чыл-биле изиг байырны чедирип, чигирзиг белектерни соңнээн.

Сумунун эмчизи, мал эмчизи малчыннарның болгаш малдын кадыкшылын хынавышаан, кыштаглаашкын кандыг байдалда эртип турарын коргеннер.
 
Все новости
Сайт пий-хемский.рф является официальным сайтом Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна
Электронная почта info@пий-хемский.рф является официальной электронной почтой Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна
Все материалы сайта Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник - пий-хемский.рф официальный сайт Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна не требуется.
Ограничение по возрасту: 18+.  |  Сегодня: 28 мая 2020 года, четверг.
  
Яндекс.Метрика   © 2014 - 2020  Муниципальный район Пий-Хемский кожуун Республики Тыва
   Сайт разработан в ООО КопыленКомпани