Муниципальный район Пий-Хемский кожуун Республики Тыва

Новости

Россия хамаатызынын кол документизи – паспорту МФЦ ажылдакчыларынга дужаап болур аргалыг

от 22.05.2020
Россия хамаатызынын кол документизи – паспорту МФЦ  ажылдакчыларынга дужаап болур аргалыг

Россия хамаатызынын кол документизи – паспорту МФЦ

ажылдакчыларынга дужаап болур аргалыг

Россия Федерациязынын хамаатызынын паспорту Россия Федерациязынын девискээринге ону бадыткап турар эн-не кол документизи болур.

Россия Федерациязынын Дурумун езугаар 14 хар чеде берген назылыг хамааты кижи бурузу паспорттуг болуру албан. Паспорту солуур талазы-биле куруненин ачы-дузазын дараазында Россия Федерациязынын хамаатылары ап болур: 20 хар, 45 хар чеде берген хамаатылар; фамилиязы, ады, адазынын ады оскерилген таварылгада; паспорта бижээн чуулдер меге азы шын эвес бижиттинген таварылгада; база паспортун чидирип азы урели берген таварылгада солудуп ап болур. Даштыкы куруне унер 5 чылдын хуусаалыг паспортарын база МФЦ-ге дужаап болур. Паспорту тыпсыр база солуур ундезини тыптып келген уеден эгелеп 30 хонук иштинде хамаатылар документилерин база чуруктарын дужааган турары албан. Паспорту солударда Пий-Хемнин МФЦ салбырынга дужаап болур силер. Толээр квитанциязын МФЦ ажылдакчыларындан алгаш толээш дужаап болур аргалыг силер. Пий-Хем кожуунда МФЦ адрези: Туран хоорай Щетинкина кудумчузу бажын 12б.

Паспорту кылдырарда 35х45мм хемчээлдиг оннуг азы он чок фоточуруктар херек. Чурукка арнын мурнундан дорт, бажынга борт чокка тырттырар. Ургулчу карак шили кедип чоруур хамаатылар он чок карак шилдиг тырттырары албан.

Паспорт иштинге демдеглээри-биле дараазында документилер турар ужурлуг: шериг эрткен дугайында билет, 14 хар четпээн ажы-толунун торуттунген дугайында херечилелдери, чурттап турар черинден шынзылга документ, бадылашкан дугайында херечилел, чара бадылашкан дугайында херечилел.

Паспортун оорлаткан таварылгада ол дугайында билдириишкинни хамааты кижи иштики херектер ямызынче киирер. Паспортун камныг эдилээри кижи бурузунун эн кол хулээлгези.

14, 20-45 харлаанда база ады –сывы оскерилген таварылгаларда толээр курунеге толээр акшазы 300 акша, а читкен азы оорлаткан таварылгаларда 1500 акша, даштыкы паспортун толээр 2000 акша.

Пий-Хем кожууннун чурттакчы чонунга дамчыдарывыс болза паспортарын Пий-Хемнин документилер хулээр албаны МФЦ-ге дужаап болурун дыннадып тур бис.

Миграция албаны Пий-Хем кожуунда

Все новости
Сайт пий-хемский.рф является официальным сайтом Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна
Электронная почта info@пий-хемский.рф является официальной электронной почтой Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна
Все материалы сайта Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник - пий-хемский.рф официальный сайт Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна не требуется.
Ограничение по возрасту: 18+.  |  Сегодня: 15 августа 2020 года, суббота.
  
Яндекс.Метрика   © 2014 - 2020  Муниципальный район Пий-Хемский кожуун Республики Тыва
   Сайт разработан в ООО КопыленКомпани