Муниципальный район Пий-Хемский кожуун Республики Тыва

Новости

Юбилейлиг чылда чаартылгалар

от 28.07.2020
Юбилейлиг чылда чаартылгалар

Юбилейлиг чылда чаартылгалар

Туранда уругларның уран чүүл школазы 60 чыл оюн эрткен өөредилге чылында демдеглээн. База-ла ол-ла хире хөй чылдар дургузунда школаны черле чаартыр септевээн чүве-дир. Чүгле үүрмек септелгезин кылып келген. Уругларның уран чүүл школазының 60 чыл ою-биле холбаштыр ооң септелгезиниң дугайында айтырыг көдүрүлген. Республиканың культура сайыды Алдар Тамдын школаның капитал септелгени кылыр дугайында шиитпирни хүлээп алган. Черле ынчаш үези келген айтырыг-дыр ийин. 60 чыл дээрге кижи назыны ышкажыл.
Бии-Хем кожууннуң чагыргазы биле Культура яамызының аразынга уран чүүл школазын септээринге хамаарыштыр ажыл-агыйжы дугуржулга болган. Республиканың культура сайыдының бирги орлалакчызы В.С. Чигжит биле яамының тудуг килдизиниң специализи С.Т. Санчы школага каш катап кээп, школаның чүгле капитал септелгезин чорудар эвес, ону алгыдып, улай тударының айтырыгларын сайгарып турган. Аас-сөс ажыл-херек-биле карышпаан.
Бо чылын Туранда уругларның эрги бажыңының капитал септелгезин кылбышаан, ону алгыдыр тудар ажыл чоруп турар. Ниити шөлү 100 дөрбелчин метр бажыңның ханаларын тудуп үндүрүпкен, чылыг болгаш суг системаларын кожупкан. Алгыдыр туткаш, чаартыр септээн, арыгланыр болгаш чунар өрээлдерлиг, тускай класстарлыг школага келир өөредилге чылында уруглар өөренир.
“Культура” национал төлевилелдиң акша-хөреңгизи-биле уран чүүлге уругларны өөредириниң дериг-херекселин школага садып берген. Эң ылаңгыя бичии чурукчуларга кончуг херек мольберттер, планшеттер дээш өске-даа чүүлдер бар. Школаның чаа дериг-херекселин Санкт-Петербург хоорайдан сөөртүп эккеп турар.
Школаның төөгүзүнге туруп көрбээн септелгени чорударынга, чаа дериг-херекселди садып алырынга, оларны школага сөөртүп эккээринге улуг дуза дээш республиканың Культура яамызының удуртулгазынга, "Курлавыр төвү" күрүнениң бюджет албан черинге, Бии-Хем кожууннуң удуртулгазынга, дуза көргүскен өске-даа организацияларга Туранның бичии уругларның уран чүүл школазының өөреникчилери, башкылары, коллектив шупту улуу-биле өөрүп четтиргенин илередип турар.

Все новости
Сайт пий-хемский.рф является официальным сайтом Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна
Электронная почта info@пий-хемский.рф является официальной электронной почтой Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна
Все материалы сайта Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник - пий-хемский.рф официальный сайт Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна не требуется.
Ограничение по возрасту: 18+.  |  Сегодня: 26 ноября 2020 года, четверг.
  
Яндекс.Метрика   © 2014 - 2020  Муниципальный район Пий-Хемский кожуун Республики Тыва
   Сайт разработан в ООО КопыленКомпани