Муниципальный район Пий-Хемский кожуун Республики Тыва

Новости


Аржаанчыларнын чанчыл болган чылдын эртип турар аймактар аразында байырлалды 2020 чылда сумунун ат – алдарлыг хундулуг ДОНГАКТАРНЫН торел – аймаанын удуртулгазы – биле эрткени оорунчуг болган.Аржаанчыларнын чанчыл болган чылдын эртип турар аймактар аразында байырлалды 2020 чылда сумунун ат – алдарлыг хундулуг ДОНГАКТАРНЫН торел – аймаанын удуртулгазы – биле эрткени оорунчуг болган.
от 26.02.2020
Тыва чоннуң ыдыктыг байырлалы «Шагааны» Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунуң чону идепкейлиг, бедик хей кодурлуушкуннуг уткаан. Культура-массалыг болгаш спортчу хемчеглерге чон идепкейлии – биле киришкени оорунчуг болган. Уткуп турар чылынга тураскаадып, суурнуң ус – шевери Артём Чудур – оолович Ооржак эрги, чаа чылдарнын дурзузун дош – биле кылганы онза болган. Аржаанчыларнын чанчыл болган чылдын эртип турар аймактар аразында байырлалды 2020 чылда сумунун ат – алдарлыг хундулуг ДОНГАКТАРНЫН торел – аймаанын удуртулгазы – биле эрткени оорунчуг болган. «Цеченлинг» хүрээзиниң Кежик лама-башкызы ном номчуп, чыылган чонга шажынчы ачы-буянын чедирди. Шагаа байырлалының торел – аймактар аразында «Кадын - 2020» деп мөөрей көргүзүгден эгелээн. Анаа долузу – биле 4 төрел – аймактар боттарынын күжүн шеннээн. Төрел – аймактар боттарынын тончу чок уран – таланттызын бараалгадып, видео слайдыларда, аймаан таныштырып, кожамыктап, тыва хеп корулдезинин, кылган тыва чемнерни делгеп, боттарынын уран - таланттызын чонга бараалгатканнар. Шупту киржикчилеривис моорейге белеткели шыырак болган. Туннелинде идепкейжи, уран – таланттылыг Саттарнын, Монгуштарнын, Кускежиктернин, база Маадыларнын торел – аймактарын толээлеринге шыырак шанналдарны, суй – белектерни, изиг ханнарны деткикчилеривис соннээн. «Кадын» моорейнин тиилекчизи Роланда Евгеньевна. Ада – огбелеривистин чаагай чанчылдарын сагып, Шагаа хуннунде Аржаан суму чагыргазынын, база культура ажылчыннары амданныг чеми, суттуг шайы – биле чону уткааннар. Сумунун хундулуг энелери аржаанчыларга йорээл состерин бараалгадып, Дээди Хуралдын депутады Аяна Кан – ооловна, база «Аржаан» танцы болуунун удуртукчузу Роберт Владимировичиге кезээде энелер човулелинге деткимчези дээш, четтиргенин илередип, хундулуг бижиктерни тывысканы улегерлиг болган. Донгактарнын удуртулгазы – биле кожуун чергелиг аныяк аъттарнын чарыжынга, сумунун арады Чамзы Вадим Олегович тиилекчи болган, 2 – ги черни толептии - биле «Кыштаг аныяк ог - булелерге» деп толевилелдин киржикчизинге Борис Чечек – оолович Сурунчук , Тарлаг сумузунун чурттакчызы Байкара Аястын аъды 3 – ку черни ээлээн. Улуг аъттар аразында, Тарлаг сумузунун толээзи Байкара Тахир Станиславович 1- ги черге толептиг болган, Аржаан сумузунун аныяк чылгычызы Эрес Романович Тюлюш 2 – ги черни ээлээн, 3 – ку черде Найыралдан Нурсат Евгенийнин аъды эрткени оорунчуг болган. Шагаанын эн – не байырлыг кезээнде, Донгактарнын деткимчези – биле Бий – Хем кожууннун 32 шилиндек могелер аразында, национал «Хуреш» маргылдаазынга, аныяк, шыырак моге Байыр – оол Бады – Белек шуулген, ужуурлешкен моге, Адышаа Буян Олегович Аржаан сумузунун могези толептиг болган, 3,4 дугаар черлерде Маады Кенден, Монгуш Сылдыс (Аржаан) шаңнатканнар. 2019 чылда Руслан Сиин – оолович 105 катап хойну кодурген, бо чылын 132 катап кодургеш, хойну толептии – ле шаңнаткан. Аныяк башкыга моон – даа сонгаар спортчу чедиишкиннерни кузедивис. «Чангыс демниг Россия» партиязынын кежигуннери, сумунун депутаттарынын удуртулгазы – биле аныяктарга «Ойтулаашты» эртирген. Анаа тыва национал оюннар, база Ада – чурттун камгалакчыларынга турсакааткан оюннарны бараалгаткан. Шагнын чаагай эргилдези Шагаа будуузунде, байырлыг хемчеглер бедик деннелге эрткени оорунчуг, Аржаан суму чагыргазынын омунээзинден ДОНГАКТАРНЫН торел-аймаанга, сумунун культура, чагырга ажылчыннарынга, «Алёнушка» уруглар садынын поварларынга, сумунун депутатарынга, Роман Эрес – оолович Тюлюштун, Аржаан Николаевич Ондарнын, Нэлли Кароловна Чамзынын, Дамдын Кудер Орлановичтин ог – булелеринге четтиргенивисти илередип, унуп келген чылывыста ууле – херээнер буттунгур болзун деп йорээп тур бис. Курай – курай!! Шагаа- биле!!
подробнее... →
В сельском клубе арбана Ленинка 24 февраля, провели национальный праздник В сельском клубе арбана Ленинка 24 февраля, провели национальный праздник "Шагаа-биле!"
от 26.02.2020
В сельском клубе арбана Ленинка, сегодня, 24 февраля, провели национальный праздник "Шагаа-биле!". Праздник открыли с приветственным танцем с кадаками. Ответственные организаторы Шагаа 2020 - аймак "Комбулар". Участники вокального кружка "Домисолька" выступили с поздравительными песнями и танцами. А так же были проведены национальные конкурсы устного народного творчества: "Тывызыктар" (загадки); "Кожамыктар" (частушки); "Узун тыныш" (считалочка на одном дыхании), "Дурген чугаалар" ( скороговорки). Национально- игровые конкурсы: " Бардамнаар"( поедание пельменей); и на свежем воздухе: "Тевек" (почекушки); "Чигир кодурери" (25кг сахара среди женщин); "Хендир тыртары" (перетягивание каната); "Аът шалбадаары" (заарканивание коня); национальная борьба "Хуреш" среди мужчин, женщин и детей. Веселые эстафеты среди взрослых и детей. Праздник был насыщенным, жители и гости участвовали с удовольствием во всех конкурсах и играх. После награждения, праздник продолжился с общим чаептием и фотоссесией. Общее количество посетителей 140 человек. Количество участников 90человек.
подробнее... →
24 февраля – день празднования «Шагаа» по восточному календарю, время достойных проводов Года Желтой Земляной Свиньи и встречи нового года - Года Белой Металлической Крысы (Мыши)24 февраля – день празднования «Шагаа» по восточному календарю, время достойных проводов Года Желтой Земляной Свиньи и встречи нового года - Года Белой Металлической Крысы (Мыши)
от 26.02.2020
24 февраля – день празднования «Шагаа» по восточному календарю, время достойных проводов Года Желтой Земляной Свиньи и встречи нового года - Года Белой Металлической Крысы (Мыши). На территории Центра Культуры была установлена юрта, в которой с раннего утра шёл процесс приготовления тувинской национальной пищи, где каждый желающий мог угоститься любым выбранным блюдом. Главными спонсорами выступили магазин "Эртине", за что администрация Пий-Хемского кожууна выражает огромную благодарность. В 11 часов утра - праздничная колонна, состоявшая из 16-ти учреждений, организаций и коллективов индивидуальных предпринимателей города Турана, проложила свой путь от кожуунной администрации к Центру Культуры им. Марка Оюна, где и началось празднование «Шагаа 2020». Приветственные слова поздравлений и благопожеланий, в честь праздника, прозвучали от руководителей кожууна, которые также, согласно добрым тувинским традициям, провели обряд «чолукшулга». На праздничной площадке ЦКиД, колонны, каждая со своим разнообразием, красочно представили свои поздравления. I-ое место жюри присудило колонне КФХ индивидуального предпринимателя Сандыева В.В, II -ое место получил коллектив школы № 2, III-е место коллектив КФХ «Артыш» индивидуального предпринимателя Тюлюш А.Б. После парада колонн, на территории Центра Культуры, начались спортивные состязания в различных видах тувинских национальных игр. В это же время, в вестибюле учреждения, была представлена выставка-продажа декоративно-прикладного искусства рукодельниц города и выставка рисунков. Праздник продолжился на сцене зрительного зала. Своим выступлением студия современного танца «Солангы» Центра Культуры приветствовала зрителей, раздала гостям сладости – конфеты и боорзак. Ведущие торжественно открыли праздник удивительным зрелищем, конкурсом национальных сказок, представленных пяти коллективами. Завораживающие театрализованные представления покорили и удивили зрителей. I-ое место занял коллектив школы № 2, II -ое место коллектив детского сада № 1, III-е место коллектив школы № 1. Ослепительный каскад красочных национальных костюмов, в единственной в этом году номинации «Семья», жюри оценивало технику пошива, оригинальность, самобытность и индивидуальность. I-ое место получила семья Сумбуу Алдынай Александровны, II -ое место семья Ондар Айланы Май-ооловны, III-е место семья Кужугет Уран Михайловны. Впервые в этом году был организован 3-х минутный конкурс видеопоздравления к празднику «Шагаа», где живым голосованием был определен победитель, им стал коллектив КФХ «Артыш» Тюлюш А.Б. Напоминаем, с 26-ого февраля будет открыт дополнительный этап - интернет голосование за понравившееся видеопоздравление. В конкурсе «Бардам» (поедание пельменей) победил самый быстро кушающий Белекпен Айдын. В конкурсе «Кожамыктар» победу одержала Синдинмаа Римма, II -ое место получил Хомушку Аян. База катап Шагаа-биле, эргим чонувус!
подробнее... →
Состоялось традиционное расширенное аппаратное совещание под руководством председателя администрации Пий-Хемского кожууна Кудера Кенденовича МонгушСостоялось традиционное расширенное аппаратное совещание под руководством председателя администрации Пий-Хемского кожууна Кудера Кенденовича Монгуш
от 17.02.2020
Состоялось традиционное расширенное аппаратное совещание под руководством председателя администрации Пий-Хемского кожууна Кудера Кенденовича Монгуш с заместителями, председателями сельских поселений, с руководителями организаций и учреждений, начальниками управлений, служб Республики Тыва по Пий -Хемскому кожууну. На совещании были обсуждены следующие вопросы: 1. Разработка концепции развития физической культуры и спорта на территории Пий-Хемского кожууна. Главной целью концепции должно стать создание условий гражданам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. Специалисту по делам молодежи и спорта кожуунной администрации Чашпан-оол С.А. поручено разработать план развития физической культуры и спорта. 2. По итогам прошлой недели на территории Пий-Хемского кожууна совершено 1 умышленное убийство. В связи с этим фактом, председателем администрации Кудер Кенденовичем поручено заместителям взять на контроль семьи, находящиеся в опасном положении, неблагополучные семьи, а также организовать формат взаимодействия с общественностью и субъектами профилактики в целях недопущения подобных ситуаций. 3. Обсуждено целесообразность открытия медвытрезвителя на территории Пий-Хемского кожууна. По вопросу высказались председатели сельских поселений, начальник участковых уполномоченных ПП №7 по Пий-Хемскому кожууну Хомушку А.К., заместитель по социальной политике Монгуш Ч.С. Все высказались за необходимость наличия медвытрезвителя. По статистике 90% преступлений совершаются в алкогольном опьянении, и открытие медвытрезвителя может положительно сказаться в профилактике правонарушений и преступлений. 4. В городе Туране отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Пий-Хемской центральной кожуунной больницы, в позапрошлой неделе зафиксировано 128 обращений, на прошлой неделе – 58 обращений. В связи с этим по предложению руководителя Управления Роспотребнадзора Тувы с 17 февраля карантин снят. Таким образом, школы города Турана возобновляют учебный процесс с завтрашнего дня. Руководителям общеобразовательных школ рекомендовано продолжить ежедневный мониторинг посещаемости детей, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений и температурным режимом учебных помещений. Ограничительные мероприятия (карантин) продлеваются в средних общеобразовательных школах сумонов Уюк и Сесерлиг. 5. Об организованном проведении народного праздника Шагаа-2020 на территории Пий-Хемского кожууна. 6. О задачах и планах на предстоящую неделю.
подробнее... →
15 февраля 2020 года в спортивном зале школы N 1 города Турана состоялся абсолютный турнир по национальной борьбе Хуреш, посвященный празднику Шагаа-202015 февраля 2020 года в спортивном зале школы N 1 города Турана состоялся абсолютный турнир по национальной борьбе Хуреш, посвященный празднику Шагаа-2020
от 17.02.2020
15 февраля 2020 года в спортивном зале школы N 1 города Турана состоялся абсолютный турнир по национальной борьбе Хуреш, посвященный празднику Шагаа-2020. В турнире всего приняли участие 12 сильнейших борцов кожууна. Участников поприветствовал председатель администрации Пий-Хемского кожууна Кудер Кенденович Монгуш. В результате места распределились следующим образом: 1 место - Тюлюш Руслан (Аржаан); 2 место - Адышчаа Буян (Аржаан); 3-4 место - Чашпан-оол Саян (Туран); 3-4 место - Чолдаголов Саян (Туран); Специальные номинации: "Чараш арга" - Байыр-оол Ролан (Найырал); "Чараш девиг" - Кужугет Чечен-оол (Уюк). А также денежным призом молодых борцов Монгуш Сайдаша и Баазан Владимира наградил Полномочный представитель Главы РТ в Пий-Хемском кожууне Байыр-оол Владимир Владимирович. Победители и призеры награждены грамотами администрации Пий-Хемского кожууна, медалями ценными призами
подробнее... →
«Единая Россия» обсудит с Правительством расширение использования материнского капитала «Единая Россия» обсудит с Правительством расширение использования материнского капитала
от 14.02.2020
«Единая Россия» обсудит с Правительством расширение использования материнского капитала
подробнее... →
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об административной ответственности в случае нарушения правил содержания сельскохозяйственных животныхПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об административной ответственности в случае нарушения правил содержания сельскохозяйственных животных
от 13.02.2020
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об административной ответственности в случае нарушения правил содержания сельскохозяйственных животных . Административная комиссия Пий-Хемского кожууна предупреждает об административной ответственности в случае нарушения статьи 5.3 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях (далее – КоАП РТ), где комиссия уполномочена составлять протокол об административном правонарушении. В соответствии со статьей 5.3 КоАП РТ предусматривается административная ответственность за выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения их владельцем или уполномоченным (уполномоченными) им лицом (лицами), а равно выпас вне мест, установленных органами местного самоуправления, за исключением действий, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, где влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей. В связи с этим ПРЕДУПРЕЖДАЕМ владельцев сельскохозяйственных животных не допускать выпаса сельскохозяйственных животных без сопровождения владельцев или уполномоченных лиц (пастухами) и вне мест, установленных органами местного самоуправления. В случае не соблюдения лицами данных норм, Вы будете привлечены к административной ответственности. Отметим, в настоящее время одной из актуальных и сложных для решения проблем в Пий-Хемском кожууне является скотокрадство. Так, в 2018 году на территории кожууна зарегистрировано 44 кражи скота, в 2019 году 36 преступлений по данному факту.
подробнее... →
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
от 13.02.2020
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
подробнее... →
Министерство юстиции Республики Тыва посетили с рабочим визитом Пий-Хемский районМинистерство юстиции Республики Тыва посетили с рабочим визитом Пий-Хемский район
от 11.02.2020
Министерство юстиции Республики Тыва посетили с рабочим визитом Пий-Хемский район. На выходных, 8 февраля, заместители министра юстиции по Республике Тыва посетили Пий-Хемский район. Провели анализ материально-технического оснащения мирового судебного участка, а также были осуществлены переговоры о возможности обеспечения мирового судьи отдельным зданием. В том числе было проведено совещание по административным комиссиям. . Поскольку Министерство юстиции курирует библиотеки Пий-Хемского района, первый заместитель министра юстиции Ховалыг Б.С, а также заместитель министра юстиции Монгуш Ч.Б., посетили библиотеки и подарили мебель для использования в библиотеках, решили вопросы о взаимодействии по повышению правовой культуры жителей Пий-Хемского района, через библиотечные сети района. Мебель была вручена Центральной районной детской библиотеке, Тарлагскому сельскому филиалу центральной районной библиотеки, а также Ленинскому сельскому филиалу центральной районной библиотеки Пий-Хемского кожууна. Министерством юстиции также было предложено оформить уголок правовой информации, чтобы население имело возможность ознакомиться с последними изменениями законодательства, затрагивающих права, свободу, а также обязанности гражданина. В том числе, предложили оформить правовой уголок для профилактики правонарушений.
подробнее... →
10 февраля 2020 года состоялось аппаратное совещание под руководством председателя администрации Пий-Хемского кожууна Кудера Кенденовича Монгуш10 февраля 2020 года состоялось аппаратное совещание под руководством председателя администрации Пий-Хемского кожууна Кудера Кенденовича Монгуш
от 11.02.2020
10 февраля 2020 года состоялось аппаратное совещание под руководством председателя администрации Пий-Хемского кожууна Кудера Кенденовича Монгуш с заместителями, председателями сельских поселений, начальниками управлений, служб Республики Тыва по Пий -Хемскому кожууну. На совещании были обсуждены следующие вопросы: 1. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пий-Хемском кожууне. На сегодняшний день в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Туране введены ограничительные мероприятия (карантин) в общеобразовательных учреждениях города на 7 календарных дней. На минувшей неделе (03.02.2020-10.02.2020) в Пий-Хемском кожууне зарегистрировано 221 случаев ОРВИ, из них среди детей -203, госпитализированы 8, детей до года - 2. По сравнению с предыдущей неделей число больных возросло на 140 человек (+ 2,8 %). 2. О прохождении отопительного сезона на территории Пий-Хемского кожууна. По информации заместителя по жизнеобеспечению председателя кожуунной администрации Р.С.Васильева, отопительный сезон в Пий-Хемском кожууне проходит в штатном режиме. По кожууну в учреждениях культуры, здравоохранения, в общеобразовательных учреждениях, в МУП «Тепловик» запас угля имеется в достаточном количестве. 3. О проделанной работе по подготовке прохождения половодья. Администрация Пий-Хемского кожууна совместно с администрацией города Турана на прошедшей неделе активно провели работу по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка, информированию населения по очистке водосточных канав от снега и мусора, преследуя цель минимизировать негативные последствия возможной волны паводка. На сегодняшний день по городу Турану отмечается большое количество снежных осадков, в связи с этим отмечается сложность ситуации. Председателем кожуунной администрации К.К.Монгуш поручено городской администрации внести предложения по вывозу снега. 4. О подготовке к национальному празднику Шагаа. К празднованию Нового года по лунному календарю «Шагаа – 2020» по Пий-Хемскому кожууну запланировано в общем 56 культурно и 9 спортивно-массовых мероприятий. 5. Было доведено до участников совещания решение Хурала представителей Пий-Хемского кожууна о полномочии должностных лиц органов местного самоуправления (председателей сельских поселений) по составлению протоколов об административных правонарушениях на территории Пий-Хемского кожууна. 6. О задачах и планах на предстоящую неделю.
подробнее... →
1 2 3
Сайт пий-хемский.рф является официальным сайтом Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна
Электронная почта info@пий-хемский.рф является официальной электронной почтой Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна
Все материалы сайта Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник - пий-хемский.рф официальный сайт Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Администрации Пий-Хемского кожууна и Хурала представителей Пий-Хемского кожууна не требуется.
Ограничение по возрасту: 18+.  |  Сегодня: 27 февраля 2020 года, четверг.
  
Яндекс.Метрика   © 2014 - 2020  Муниципальный район Пий-Хемский кожуун Республики Тыва
   Сайт разработан в ООО КопыленКомпани